Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Danas organizacionu strukturu KC čini više od 30 organizacionih cjelina, medu kojima su 14 klinika, Institut za bolesti djece sa dvije klinike, 7 centara, Operacioni blok, šest jedinica intenzivnog liječenja, dvije specijalisticke poliklinike za oblasti medicine i stomatologije, kao i administrativne i tehničko-inženjerske službe i servisi. U KC radi oko 2100 stalno zaposlenih, među kojima je 1560 zdravstvenih radnika, sa 62 doktora subspecijalista 251 doktora specijalista.

U Kliničkom centru CG u 2014. godini bolnički se liječilo 36.186 bolesnika u kapacitetu od 758 bolničkih postelja, obavljeno je 11.114 operacija i za isti period 3.828 malih intervencija u Urgentnom centru, 3.202 porođaja, 10.469 dijaliza, 25.544 CT dijagnostike, 1.308 CT koronografije, 12.923 MR dijagnostike, 4.306 usluga angio dijagnostike i interventne terapije i brojnih drugih dijagnostickih i terapijskih procedura.

Kao referentna ustanova za medicinsku edukaciju, KC posebnu pažnju posvećuje akademskom obrazovanju zaposlenih. U našoj ustanovi danas radi 51 doktor medicinskih nauka i 53 magistra medicinskih nauka, odnosno oko preko 30 profesora i docenata Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore. Specijalistička edukacija u KC obavlja se za sve specijalizante iz Crne Gore (prosječno oko 150 godišnje) i izvodi je preko 140 mentora za određene oblasti medicine.

Postojeći kadrovski i tehnološki resursi omogućavaju suvereno sprovođenje zdravstvene djelatnosti u KC za najveći broj neophodnih dijagnostičkih i terapijskih procedura. KC raspolaže zavidnim brojem aparata visoke tehnologije, kao što su tri aparata za magnetnu rezonansu, gama kamera, dva angiografa, tri multislajsna i jedan jednoslajsni CT, aparat za osteodenzitometriju, aparat za razbijanje kamenca u bubregu. Organizacione jedinice u kojima se liječe najugroženiji pacijenti, kao što su Centralna jedinica intenzivnog liječenja, Pedijatrijska intenzivna njega, Intenzivna njega za novorođenčad, Centar za kardiohirurgiju, Centar za grudnu hirurgiju, Metabolička jedinica Interne klinike, Koronarna jedinica Centra za kardiologiju, Centar za dijalizu, opremljeni su savremenim medicinskim aparatima visoke tehnologije.

Nabavkom posljednje generacije četvorodimenzionalnog ultrazvučnog aparata na Klinici za ginekologiju i akušerstvo uvedena je visokospecijalizovana ekspertna ultrazvučna dijagnostika fetusa, koja omogućava bolje praćenje rizičnih trudnoća žena iz cijele Crne Gore. Ova dijagnostika, uz prenatalnu koja se u KC primjenjuje od 2000. godine, čini osnov savremenog koncepta perinatalne medicine.

Digitalizacijom i umrežavanjem opreme namijenjene rentgen dijagnostici stvoreni su uslovi za efektivnu stručnu elektronsku komunikaciju u ovoj oblasti. Uvođenjem laboratorijskog informacionog sistema omogućeno je efikasno i pravovremeno dobijanje nalaza.

Epilog strateškog planiranja razvoja naše ustanove, utemeljenog na potrebama liječenja pacijenata sa malignim oboljenjima, bio je izgradnja i otvaranje nove Klinike za onkologiju i radioterapiju u julu 2010. godine, prvog novog prostora namijenjenog ležećim pacijentima posle 36 godina. Izgradnja i opremanje nove Klinike, površine preko 4000m2, realizovana je kao kapitalna investicija Vlade Crne Gore, realizovana zajedničkim aktivnostima Ministarstva zdravlja, Fonda za zdravstveno osiguranje CG i Kliničkog centra Crne Gore, u vrijednosti oko 12 miliona eura. Izgradnja i opremanje ustanove ovakvog tipa sprovedena je po najsavremenijim medicinskim standardima i predstavlja veliki tehnološki i medicinski iskorak koji je obezbijedio visoki kvalitet i konfor u liječenju. Tehnologija kojom je izgrađena nova Klinika, kao i oprema koja je instalisana, do sada nije primijenjena ni u jednoj zdravstvenoj ustanovi u Crnoj Gori i okruženju. Realizacija ovog projekta našim pacijentima omogućava sveobuhvatno savremeno liječenje i neophodan komfor koji zaslužuju. Uporedo sa nabavkom opreme i izgradnjom objekta, pažljivo smo projektovali i edukaciju kadra za potrebe novoizgrađene Klinike.

Contact Owner

Our Useful Features & Services

Urgentni centar